Átirat átiratát mutatták be Szombathelyen. Nem gyakori eset. A klasszikusokat egy lépcsőben is át lehet hozni a mi világunkba. Ez is az általános gyakorlat. A Weöres Sándor Színház honlapjáról azonban megtudhatjuk, hogy Háy János Ivo Brešan horvát író 1973-ban született, nálunk általában Paraszt Hamlet címmel játszott darabjának hozzánk igazítását kapta feladatul, ebből lett a teljesnek mondható áttelepítés. Kár, hogy ezt a fontos információt éppen a nézőkhöz leggyakrabban eljutó szórólapról felejtették le, arról már nem szólva, hogy vajon Eörsi István fordítását használták-e az átíráshoz. Pedig valóban nem történt több, mint idő- és térbeli áthelyezés. Cselekmény, szituáció lényegében azonos a Brešan darabjáéval. Ugyanaz történik a rendszerváltás utáni magyar faluban, mint amit a második világháború utáni jugoszláv községbe képzelt a horvát író. A polgármesternek az az őrült gondolata támad, hogy kultúrprogram gyanánt adják elő a Hamletet. A próbák során aztán gyanús párhuzamosságok tűnnek föl a játszók élete és a darab története között. A kizökkent idők nagyon hasonlítanak egymásra. Nevek és motívumok magyarok, pontosabban Háy János jól ismert írói-költői világából valók, ám a szereplők, jellemük és tetteik azonosak a horvát íróéival. 

A kor és vele az akusztika azonban egészen más. Már a történet kiindulópontja sem egészen stimmel. A kommunista ideológiának és propagandának ugyanis szerves része volt a kulturális forradalom eszméje. A kelet-közép-európai rendszerváltásoknak azonban nemigen volt egységes ideológiájuk sem, nemhogy kulturális koncepciójuk lett volna. Éppen hogy egyfajta kultúrharc bontakozott ki, hogy milyen irányban is haladjon az új rendszerek szabadabb kultúrája: vissza a félfeudális-félkapitalista múltba, vagy előre a korszerű nyugat-európai minták nyomán. Ezt éljük máig. Így aztán éppen csak azt nem sikerül meggyőzően felvezetnie az átiratnak, hogy miért is akarnának előadni e világvégi kis magyar faluban bármit, nemhogy a Hamletet. Amikor Babarczy László 1992-ben Kaposváron elővette Brešan darabját, akkor ez nem lehetett kérdés, hiszen az eredetit játszották. Az viszont nyilvánvaló volt, hogy az előadás fürgén követi a rendszerváltás utáni friss kiábrándulást. Rezonál arra az érzésre, hogy tulajdonképpen nem változott semmi. Éppúgy, mint a kommunistává lett Jugoszláviában néhány évtizeddel korábban, ugyanazok az emberek uralkodnak, ugyanolyan szellemben, csak éppen más ideológiával, más demagógiával. És közben természetesen változatlan a nyomor, a sötétség, a balkáni elmaradottság. A lázadás, a kizökkent idő helyretolása éppoly reménytelen, mint bármikor korábban, bármilyen rendszerben. Semmit sem kellett átírni Brešan szövegében, hogy világos legyen mindaz, ami akkor rólunk szólt benne. 

 

12 rak_joska_SAD7092Kálmánchelyi Zoltán és Bajomi Nagy György (fotó: Mészáros Zsolt)

 

Most, két évtizeddel később talán valóban szükséges lehetne a történet aktualizálása, ránk szabása. A kérdés mindössze az, vajon mi az értelme annak, ha a húsz évvel korábbi önmagunkról szól a mese, olyan időről, amely már maga is történelemmé vált. A dupla csavar után ettől a harmadik tekerintéstől nem kap-e gellert az így elgurított labda? Hiszen így ez a történet már nem is a mi egykori rendszerváltásunkról szól, hanem mai viszonyunkról a rendszerváltáshoz. Mint ahogyan Brešan sem az 1945 utáni szocialista átalakulásról írt 1973-ban, hanem arról, ami akkorra lett belőle. 

A szombathelyi színház vállalkozása, és vele Háy János átirata is, politikai csapdahelyzetben született. Mindaz az igazság, amit megfogalmaz, mostanában éppen a jobboldali propagandába, demagógiába épülve szólal meg. Óhatatlanul az elsikkasztott rendszerváltást, az igazi rendszerváltás követelését, a rabló privatizálást emlegető jelszavakkal rezonál. Holott a szöveg, a cselekmény egyetlen dologtól tartózkodik igazán, a felismerhető, nyílt politizálástól. Sok minden szóba kerül, de pártok véletlenül sem. Köpönyegforgatásról, színváltásokról, a múlt miatti magyarázkodásokról bőven hallunk, de hogy közelebbről ki milyen új színt öltött föl, az nemigen derül ki. Brešannak egyszerű dolga volt. Az ő történetében mindenkiből, aki számított a faluban, szocialista-kommunista funkcionárius lett. De hogy a kilencvenes években mi lett a korábbi funkcionáriusokból azon túl, hogy polgármester meg tőkés vállalkozó, az tabu. Érthető módon különben, hiszen a színpadról nyilvánvalóan nem célszerű egyetlen párt nézőtéren ülő híveit sem sértegetni. Csak így meg az igazság, a történelmi hűség sérül. Orosz Róbertnek az előadást záró, összefoglaló keserű rappelése könnyen félreérthető. Miközben csupa igazságot mond ki, kétségbeesett dühe a napi politika szintjén mégsem hangzik igaznak: egy irányba mutat. A szöveg, a horvát íróét nagyrészt mechanikusan transzponáló motívumkészlet ugyanis nem elég erős ahhoz, hogy kizárja a politizáló értelmezést, hogy a történetet a közvetlen politikai értelmezhetőség fölé emelje.

És ugyanez áll az előadásra is. Soós Péter rendező nagyjából simán levezényli a játékot, beéri a nyilvánvalóval, a jól látható felszínnel. Horgas Péter díszlete a stúdióteremben nagyvonalúan vázolja fel a falusi környezetet, a kultúrház termét, ahol a Hamlet próbái folynak fészerrel egyesíti, középen szalonnasütő hely van körbetéglázva, arra rakják a jelmezes ládát. Bujdosó Nóra ruhái szegényes életről, fantáziátlanságról, jellegtelen emberekről árulkodnak. Trokán Péter inkább Claudius, mint Büki Lajos, gátlástalan hatalmaskodásából, pálfordulását illető magyarázkodásából csak éppen a vidéki, a falusi íz, szín hiányzik, a sunyi ravaszsághoz nemigen talál eszközöket. Szerémi Zoltán polgármesterként viszont mintha Poloniusról feledkezne meg, s hozzá inkább naiv, mint gazember. Endrődy Krisztiánból is kifelejtődött Hamlet, sértett vidéki fiatalembernek megfelel, csak fakó, a szenvedély formátumát nélkülözi. Bajomi Nagy György viszont színesen, elevenen szenvedi végig a darab betanításával kínlódó, megfélemlített tanítót. Kényszerűen mindent teljesít, de belül mégis tartja magát, megvan a véleménye, megvannak a normái. Szelíd belső ellenállásra rendezkedett be. Kálmánchelyi Zoltán egyénisége elfedi mind Macska János, mind Laertes szerepét. Csonka Szilvia butuska kislányt, Németh Judit intelligensen otromba kocsmárosnét játszik. A kisemmizett nép gyermeteg együgyűségét, cinikus bölcsességét, kiszolgáltatott tehetetlenségét négy szatirikusan felrakott figura jeleníti meg, Szabó Róbert, Kristóf Roland, Budai Dávid közhelyesen, a nyomorék lányt alakító Varga Dóra rikítóan groteszk színekkel.

A mű eredeti címe bőbeszédűen tárgyszerű: A Hamlet előadása Donja Mrduša faluban. A magyar Paraszt Hamlet (egy alkalommal Paraszthamlet) már minősítést sugall. Most a Rák Jóska, dán királyfi cím első fele Háy János világára, névadási technikájára utal. A második fele Shakespeare-re. Brešanra semmi, akárcsak a szórólapon. Talán jól járt így.

ZAPPE LÁSZLÓ

 

NKA csak logo egyszines

1