Új Színház

A nézõtér "uralkodói" páholyából ered az út, ahonnan majd Arícia athéni királyi hercegnõ a színre lép, mikor a perce elérkezik. Addig gálickék kosztümbe öltözötten, felékszerezve várakozik a félúton. Titkos templomi esküvõre indult ugyan, hogy törvényes hitvesként követhesse szerelmét, Hippolitoszt, aki apja elõl kénytelen menekülni - mégsem bujdosógöncöt visel. Nem csoda. Thézeusz asszonya, Phaedra éppen halódik odafenn, szerelmét pedig utoléri Neptunus ítélete, amelyet "atyai átok" minõsítéssel rendelt meg az athéni király. Hippolitos legyõzi bár a tengeri viharból ellene kelt szörnyet, ám rémült vágtájukban a saját lovai agyontiporják...

A színpadra telepített nézőtérre érkező nagyérdeműt egy irodavörös foteltrón látványa fogadja. Az ugyancsak a színpadra épült játéktér a közönség felé nyitott, jut idő a gusztálásra. A díszlettervet is jegyző rendező, Valló Péter emlékezeteset alkotott: talán a fóliasátorozó zöldségtermesztés hőskorában, az őstermelők lehettek képesek kikeverni ezt a minden természetiségtől elrugaszkodott paradicsomszínt, amilyennek ő megálmodta a várfalvastagságnyi karfájú/támlájú monstrum huzatát. A hatalom centruma. Benne és körülötte peregnek az események. Nem túlzó pergésről szólnunk, mert Lackfi János tömörítő, és a jelenkor nyelvi ízlése szerint fordított szövegét (átköltését!) Valló - dramaturgjától, Hársing Hildától támogatva - egyfelvonásos előadáshoz igazodó terjedelemre kurtította. A rövidítés nyomán nem sérült a darab klasszikus szerkezete, sőt a játéktérszervezés által a rendezés ki is domborítja azt: jobb felől van Hippolitosz járása, bal felől érkezik Arícia, a hátunk mögül tör ránk Phaedra, szemből merül fel Thézeusz: tiszta négyes tagoltság, szigorú szimmetria, lélektani rend. Utóbbi erény azon is mérhető, hogy a foteltrón - látszólag megbontva a szimmetriát - a centrumtól kissé jobbra helyezkedik el, ám éppen Hippolitosz laka irányában, aki abba nem fog beleülhetni, soha.

Nagy Mari és Takács Katalin
fotó - Kassay Róbert

Thézeusz fél éve távol van. Nagy idő. A címszerepet a legnagyobb nőszerepnek mondják, ám az olyan előadás, amelynek középpontjában egyedül Phaedra alakja áll, legfeljebb szexuális szenvedéstörténet lehet. Takács Katalin megjelenése azonnal többet ígér. A feje köré halmozott tüllfátyol - mint egy vattacukorgömb - sejtelmes szeszélyű lényt takar. Bálba illően csillogó ezüstszín kosztümje részint ugyancsak a szeszélyre utal, de egyébre is: rávetíti a testre a múló női időt. Ha így van, természetes a kihívás (értsd: szakmai követelmény) a rendező számára, hogy a legnagyobb szerephez hozzáemelje az ellenpontot, különben a szöveg drámalényege kibontatlan marad. Pálfi Kata Aríciája a forrásmunkákban nem található személy. Az athéni hercegnő Racine-nál jelenik meg először, Vallónál pedig párhuzamos főszereplővé emelkedik. Egy szál pendelyben lép elénk. Iszméné, a bizalmasa bujtatja tompakék zárdaszűzi ruhába, szereli fel ékszerekkel, s visz fel sminket az arcára, hogy méltó küllemmel fogadhassa a szerelme kimondására elszánt Hippolitoszt. Benedek Mari két Phaedrát öltöztet. Az egyiket elrejti, a másikat kitakarja. Kivágást hagy a neve szerinti Phaedra hátán, hogy a fedetlen maradó felületen kirajzolódó/megfeszülő izomkötegek megmutassák a kedélye változását: immár letett a fogadott fia iránt gerjedt, bűnös és reménytelen szerelme miatti öngyilkosság tervéről. A szerelemvallás pillanatában, később a keblén is megszaggatja a ruhát. A király halálhíre kínálta alkalom, az önmegtartóztatásban és önemésztésben felgyülemlett feszültség, az ösztöneivel megérzett változókor és a veleszületetten sérülékeny idegrendszer együttesen hat oda, hogy végzetesen (mert hiába) kitárulkozzék.

A jövő Phaedrája öltöztetődik. A végkifejletben viselt gálickék ruhája színelőzmény, ez a kosztüm őszült ezüstössé a végzet asszonyán. Takács Katalin királyasszonya okos nő. Sokáig, színlelten (is) ingatag személyiség. Nem idegen tőle a halálban való kiteljesedés útja, ám előhozakodik (értsd: hivalkodik) azzal, hogy az élete peremén jár, tehát mintegy eléje kínálkozik Oinoné (dajkája és bizalmasa) kisszerű, cselédpraktikával gyógyító mentőötleteinek. A férfiszívet valaha önkéntelenül is leigázni képes nő a darab kezdetén még lezseren rúgja le lábáról a körömcipőt, s mezítláb, otthonosan veti bele magát a trónfotelbe, hiszen a huzamos házasságban, s a király sok távolléte alatt kiépíthette a hatalmát. Amint azonban elutasítják, s hirtelen szembesülnie kell a csáberő múlékonyságával, menten tudatosodik benne az időszakadás: vesztett. Pszichikumának bonyolultsága (konok, démoni szeretethatalom-éhség) következménye a tébolyig fokozódó meghasonlási jelenet, amikor a földre veti magát: itt a valódi szembesülést, az ösztönei parancsának beteljesülését játssza el. Pálfi Kata átugorja a szerelem illúziófázisát, az érzelme hamar lesz célhoz kötött. Midőn megvallja Thézeusznak Hippolitosz iránti szerelmét, beül melléje a foteltrónba. A király szinte rátelepszik, s megsimítja az arcát: előbb teljesíti fia utolsó óhaját - fogadja gondjaiba Aríciát! -, mint ahogyan az megfogalmazódhatott, s a menyasszony megözvegyülhetett volna. A szerelméért dobban mindkét nő szíve, ám nem ugyanúgy. Phaedra a múltját vágyja újrateremteni Hippolitosz által (Thézeusz erényei, a hibái nélkül), Arícia viszont a jövőjét keresné benne, s az ölelésre lendülő kar menten lefékeződik, ha erre a jövőre árnyék vetül (a viszszahőkölés kézmozdulata az atyai átokra való emlékezés: az istenek haragvó természetétől való félelem). A vágy fölött eluralkodik az erény. Csakugyan a Neptunuszszal való riogatás következménye, hogy Arícia lekési az esküvőt, s a tengeri viharból támadó szörny egyedül találja a vőlegényt? Színjáték ez vajon, vagy az életkor alkalmához (l. a szeplőtelen ifjúság) tartozó érdem? Esetleg apakomplexus? Szexuális kíváncsiságában vonzóbbnak tartja a hírhedt apát, mint annak szűzi gyermekét? A hatalomvágy valamelyest nagyobb felhajtóerő, mint a szerelmi szenvedély?

Ábrándnyűvő színház Valló Péteré. A szenvedély és a lelkifurdalás drámája - szoktuk mondani. Bálint András Thézeuszát mintha nem mardosná bűntudat a két halál, az elhirtelenkedett átok, a körülmények alapos kivizsgálásának elmulasztása miatt. Na, és? Az Alvilág stigmájával (festett sárcsík piktogram) az arcán és ruházatán, a vég küszöbéről visszatért király paradicsomszín civil uniformist ölt. A dramaturgiai egység engedte röpke nap során a vízi csatákra nevelt, öregedő hérosz idétlenül csetlik-botlik a szárazföldön: a hajdan volt élvhajhász világmészáros hamarosan pályakezdő pedofillé lényegül: elkel mellé egy támogató bizalmas. Hirtling István (Theraménesz) kezdetben ezüstkeretes szemüveget visel, s joviális nevelőként egyengeti az ifjú hős útját. Később leveti a pápaszemet. Amikor Hippolitosz halálhírével a színre érkezik, képzelhetjük, hogy segédkezett valamelyest Neptunusnak a gyilkoló lovak megvadításában. Karrierje - ellentétben a Nagy Mari által megformált tragikus bizalmas-sorssal - a lakájhatalom dicsőségét zengi.

Huszár Zsolt (Hippolitosz) kettős áldozat: részint a darabbéli félreértés, részint a rendezői elképzelés miatt, amely szerint hősszerelmesi karizmájának alulreprezentáltnak (lefojtottnak) kell mutatkoznia. Különben nem tudnánk napirendre térni afelett, hogy apja életben maradása okán elbukjon egy nemzedékváltás, egy rendszerváltozás. Thézeusz az időt éli túl: önmaga túlélője. A rendező csillapíthatatlan dühvel fordul az anakronisztikus hatalmi tényezők ellen, akik ábrázolásában nemcsak hogy anakronisztikusak, de látszólagosak is, hiszen helyettük részint a nők, részint a bizalmasok mozgatják az eseményeket. A bizalmasok és a főszereplők ezért közel azonos hangsúllyal vannak jelen az előadásban. Az utóbbiak inkább a kételyeik előtárásában jelesek, az előbbiek javallatai viszont inkább diktátumok.

Az uralkodói páholy a tenger kapuja. A tenger az istenek birodalma. Az istenek Racine korában, a Napkirály tudatában fészkelnek. A nézőtér hol a hellén domborzatot idézi a rajta gyéren tenyésző néppel, hol az udvari színház pompáját sugározza a stukkókra vetülő fények által. Az Új Színházban ülünk. Nem kétséges, hogy a bárgyú nép mi vagyunk.

BALOGH TIBOR

 

NKA csak logo egyszines

1